Profesionální informační služby pro bezpečné podnikání

Právní podmínky

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s, vynaložila veškeré úsilí, aby informace služby cribis.cz zveřejněné na těchto webových stránkách, byly co nepřesnější.

Informace služby ciribs.cz jsou ze strany CRIF – Czech Credit Bureau poskytovány v dobré víře bez jakékoli garance ohledně jejich přesnosti, aktuálnosti nebo obsahu.

CRIF – Czech Credit Bureau nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé uživateli tohoto internetového portálu v souvislosti se správností, pravdivostí a úplností dat a informací poskytovaných v rámci služby cribis.cz. CRIF – Czech Credit Bureau neodpovídá za jakoukoli škodu, včetně ušlého zisku, ztráty dat nebo jiných ztrát vzniklých z užití informací služby cribis.cz. Společnost CRIF – Czech Credit Bureau nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu zapříčiněnou odkazem na přesnost, hodnověrnost nebo aktuálnost těchto informací.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau neodpovídá za rozhodnutí a/nebo strategie přijaté uživatelem tohoto internetového portálu na základě získaných údajů nebo vyplývajících z užívání informací a údajů služby cribis.cz. CRIF – Czech Credit Bureau rovněž není odpovědná za vznik jakékoli škody, ztráty, nákladů nebo jiných nároků vzniklých v důsledku nesprávného nebo nepřiměřeného užívání služby cribis.cz.

Dále společnost CRIF – Czech Credit Bureau  nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, tj. okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo následkem nesprávného fungování hardwaru či softwaru uživatele internetového portálu, nesprávného fungování národního a mezinárodního internetového připojení, nebo nesprávného fungování internetových systémů a serverů.

Informace služby cribis.cz, zveřejněné na těchto webových stránkách, nesmějí být bez souhlasu CRIF – Czech Credit Bureau dále upravovány, kopírovány nebo distribuovány. Jakákoli informace uvedená na těchto stránkách, včetně informací služby cribis.cz, nesmí být bez souhlasu společnosti CRIF – Czech Credit Bureau použity pro komerční účely (distribuce, prodej, zpřístupnění).

Vlastníkem autorských práv těchto webových stránek je CRIF – Czech Credit Bureau. Společnost vlastní autorská práva k obsahu zveřejněnému na těchto webových stránkách kromě případů, kdy je uveřejněno oznámení třetí strany odkazující na její autorská práva. Vyobrazení, ochranné známky a značky jsou rovněž chráněny příslušnými právními předpisy, které se týkají práv průmyslového a duševního vlastnictví a nesmějí být reprodukovány nebo použity jiným způsobem bez písemného souhlasu jejich vlastníků.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau není odpovědna za obsah jiných webových stránek, ze kterých má kterákoli osoba nebo kterýkoli subjekt přístup k webovým stránkám CRIF – Czech Credit Bureau nebo na které tyto jiné webové stránky odkazují, a nesmí být tudíž považována za odpovědnou za škodu nebo ztrátu, jež tímto této osobě nebo subjektu v této souvislosti vznikne.